Commissie Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO)

De commissies ‘WAS’ en ‘Oncologie’ zijn sinds maart 2014 verenigd in één commissie. Zol kan er zowel voor oedeem- als oncologieonderwerpen gebruik gemaakt worden van alle kennis en mogelijkheden die aanwezig zijn onder de betrokken commissieleden op het gebied van wetenschap, accreditatie en scholing. Er wordt op deze manier geen dubbelwerk gedaan en ook de integratie van oedeem en oncologie binnen de vereniging krijgt beter vorm. 

De huidige commissieleden hebben allen min of meer een aandachtsgebied of vaste taak en zijn beschikbaar voor enkele vergaderingen per jaar, ad hoc- overleg en projecten. Daarnaast hopen we gezamenlijk terug te kunnen vallen op andere actieve leden, die ingezet kunnen worden voor projecten of expert adviezen. Hiervoor kunt u zich ook altijd zelf melden bij de commissie. 

Er is een grote variatie aan onderwerpen en projecten binnen de commissie, omdat veel opdrachten terug te voeren zijn (via beroepsinhoud) op onderbouwing en wetenschap van oedeem- en oncologiefysiotherapie. In samenwerking met de PR commissie en de Regiocommissie wordt in praktische zin uitvoering gegeven aan projecten, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de informatie en evidence op de website en de invulling en onderwerpen voor regioavonden. 

Activiteiten van de WOO commissie: 

  • Literatuur, richtlijnen en standaarden betreffende oncologiefysiotherapie en oedeemfysiotherapie voor de leden bekend en beschikbaar maken. 
  • Ontwikkeling en herziening van beroepprofielen oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie. 
  • Samenwerking met onderwijsinstituten en het onderzoeken van knelpunten tussen onderwijs en werkveld. 
  • Accreditatie aanvragen worden oedeem- en oncologiespecifiek beoordeeld. 
  • Beantwoorden van vragen van leden. 


Petra Gielink, voorzitter