Downloads

Historie NVFL

Als u een uitgebreide versie van deze feiten wilt lezen, kunt u hiernaast de 'Historie van de NVFL' downloaden en nalezen. Deze teksten stonden in het jubileumjaar 2007 in Oedeminus; Judith Zuurmond (toenmalig redactielid) maakte deze compilatie. Het gedeelte vanaf 2007 werd door de huidige webredactie aangevuld.

Een beknopt overzicht:
 • 1994: 'werkgroep vereniging in oprichting' die in 1995 Initiatiefgroep Lymfdrainage en Oedeemtherapie, kortweg IGLO, werd. Organisatieplan voorzien van taakomschrijvingen en ontwerp-beleidsplannen.
 • 1995: oprichting 'stichting Lymfologie' opgezet die als doel had het oprichten van een vereniging en het organiseren van congressen. De Stichting Lymfologie zou later naast de NVFL blijven bestaan.
 • 1997: door het bestuur in spé werd op 4 oktober 1997, tijdens het congres “Vernieuwing in diagnostiek en behandeling van de oedeempatiënt”, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie opgericht, de NVFL. Dagelijks bestuur: Voorzitter Wouter Hoelen, Marieke Schinkelshoek (secretaris) en Jo Anne Stringer, penningmeester. Op het moment van oprichting waren er vier commissies: wetenschap, registratie (nu accreditatie), regio en PR.
 • 1-9-1999: 316 leden.
 • 1999: verkrijgen aangepast tarief voor de behandelingen (toen nog) oedeemtherapie in de vorm van het toestaan van het declareren van 1,5 zitting per patient per dag. Het jaar stond in het teken van kwaliteitsbeleid en de tariefaanpassing van de MLD- behandeling.
 • 2000: Oedeminus kreeg haar definitieve “gezicht” dat tot en met 2006 gehandhaafd werd. Wouter Hoelen beëindigde zijn voorzitterschap begin 2000; ad interim voorzitter werd Johan Eskens. Hij werd in de ALV van november 2000 gekozen tot voorzitter. Per 1 januari 2000 is het accreditatiemodel in werking getreden: een 5-jaarlijkse registratie.
 • 2000: De NVFL was in dit jaar verder bezig met meedenken in het ontwerpen van een CBO- richtlijn lymfoedeem.
 • Aan het eind van het jaar 2000 is de NVFL gestart met het traject om een BI van het KNGF te worden. Hiervoor moeten de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast en er moet overlegd worden over het register en het accreditatiemodel. 
 • 2001: Het tarief oedeemtherapie zal met ingang van 1 januari van kracht zijn mits de behandelaar ingeschreven is in het kwaliteitsregister.Marieke Schinkelshoek en Jo Anne Stringer leggen hun functies als respectievelijk secretaris en penningmeester neer en Mireille Lauret en Adrie Nieuwenhuijsen zullen deze taken gaan vervullen.
 • Petra Delnoy en Betty Besselink werken aan het functieprofiel. Inmiddels heeft de NVFL 500 leden. 
 • 2002: de NVFL is officieel een BI van het KNGF geworden. Voor het eerst wordt de term FLOT (fysio-lymf-oedeem-therapeut) gebruikt.
 • 2003: jaarthema voor de regio’s is ’de CBO- richtlijn lymfoedeem’. Er is een profileringsbrief ontworpen en verspreid onder de leden. De bedoeling is om nog meer bekendheid te geven aan het bestaan van de NVFL aan verwijzers en andere disciplines. Het aantekeningenregister van het KNGF en het NVFL- kwaliteitsregister moeten worden samengevoegd. Sinds 24 mei 2003 is er weer een volledig algemeen bestuur: Jan Berkelmans als voorzitter, de nieuwe PR- voorzitter is Jo Anne van Yperen, de nieuwe voorzitter Wetenschapscommissie is Janine Hidding.
 • 2004: was het jaar dat er veel te doen is geweest over de vrije marktwerking. De accreditatielijst van de NVFL kwam te vervallen en werd omgezet in een aantekenregister oedeem.
 • In 2005 was er veel onduidelijkheid over de tarieven en vergoedingen. Het was een overgangsjaar naar het nieuwe stelsel in 2006.  
 • 2006: Het ledental in mei was 708. Vanaf maart 2006 werd de nieuwe website actief. Het BCP (beroepscompetentieprofiel) werd verder uitgewerkt in 2006. Dit was nodig om een basis te vormen voor de professional master opleiding en om richting te geven aan beroepsontwikkeling.
 • 2007 stond in het teken van het 10-jarig jubileum van de NVFL. Op 20 en 21 april werd dit gevierd met een groots opgezet internationaal congres.
 • Vanaf 2008 wordt op een aantal gebieden steeds meer ondersteuning gegeven aan de specialistenverenigingen (de nieuwe naam voor de BI's) door het KNGF.
 • 2009: Op 1 juli krijgen de oncologiefysiotherapeuten hun officiele plaatsbinnen de NVFL met de vorming van de commissie oncologie. Theo Ruitenbeek wordt de eerste voorzitter van deze commissie. Tevens neemt hij plaats in het Algemeen Bestuur dat dus nu uit 7 leden bestaat. Tijd dus ook om een BCP oncologiefysiotherapie op te stellen. In september mogen we het 1000e NVFL- lid verwelkomen.
 • 2009-2010 is ook een periode dat veel actieve NVFL-ers hun functie neerleggen na jarenlange inzet.Tijd voor een nieuwe garde!